byf/dfi
name: Kei
age: 16 (22/03)
country: Australia